Jak získat dotaci na pomůcku pro imobilní?

20.09.2020

Vaše otázka:
Lze získat na pořízení těchto pomůcek, resp. zařízení, nějakou dotaci?

Naše odpověď:
Ano lze, přičemž záleží na tom, o jaký typ zakázky se jedná. Fyzické osoby mají nárok na poskytnutí příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky. Týká se to všech námi dodávaných pomůcek, resp. zařízení.
Stačí si vyzvednout na příslušné pobočce Úřadu práce ČR v místě bydliště tzv. Žádost na pořízení zvláštní pomůcky, kterou je třeba řádně vyplnit, dodat k tomu lékařskou zprávu, dvě cenové nabídky (z toho jednu z nich poskytne naše firma na základě osobní prohlídky místa plnění). Poté je třeba odevzdat tyto dokumenty na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR a čekat na vyjádření posudkového lékaře, zda tuto žádost schválí či nikoliv.
V případě úspěšného schválení žádosti vystaví pobočka Úřadu práce ČR tzv. "Rozhodnutí o přidělení zvláštní pomůcky" konkrétní osobě. Po obdržení tohoto dokumentu, který musí nabýt právní moci, odešle příslušná pobočka Úřadu práce ČR klientovi na jeho bankovní konto, do konce následujícího měsíce od vydání "Rozhodnutí", schválenou finanční částku na pořízení takové pomůcky. V drtivé většině případů se jedná o 90 % z celkové ceny díla vč. DPH.
Co se týká pořízení těchto pomůcek, resp. zařízení, do budov s občanskou vybaveností, tj. veřejných budov, tak v tomto případě vypisují jednotlivá ministerstva ČR různé programy na "bezbariérovost" všech typů škol, obecních úřadů, knihoven apod.
Nejčastějším poskytovatelem těchto dotací je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.